Doel, leden, structuur en financiën

Doel

Het doel van de gemeente is het herstel van de mens naar het voorbeeld van Jezus Christus en het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Om dit doel te bereiken wordt in de gemeente uitvoering gegeven aan o.a. onderzoek en prediking van het Woord van God, pastorale zorg, en evangelisatie en zending.

We komen hiertoe elke zondag samen in Kampen en er zijn daarnaast huiskringen in Kampen en Kampen/Ens, die door de week 1x per week of 1x per 2 weken) bijeen komen.

Leden

Onze gemeente is een gemeente met leden uit Kampen en omgeving. We spreken over leden, maar feitelijk is er geen lidmaatschap. Inschrijving is niet aan de orde. In principe iedereen die positief betrokken wil zijn kan deelnemen aan de samenkomsten en andere activiteiten van de gemeente. Wel hebben we een adreslijst van mensen die duurzaam betrokken zijn bij de gemeente en die aan de gemeente toestemming gegeven hebben hun gegevens op te slaan en te delen onder de ‘leden’.

Structuur

De structuur van de gemeente is vastgelegd in de Statuten Volle Evangelie Gemeente Kampen en zo eenvoudig mogelijk gehouden. Dit ook uit het besef dat God Zijn gemeente bouwt en we afhankelijk willen zijn van Hem. Uitgangspunt is bovendien dat de gemeente alleen goed kan functioneren door de inbreng en de inzet van alle leden en dat ieders talent wordt benut en elke bijdrage telt. Mede daarom kennen we ook geen betaalde voorgangers of medewerkers.

De gemeentevergadering is het besluitvormend orgaan. Er is daarnaast een dagelijks bestuur (een team) dat zorgdraagt voor de goede gang van zaken in de gemeente en is belast met de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de gemeentevergadering. En daarnaast met  het beheer van goederen en middelen van de gemeente. De teamleden worden gekozen door de gemeentevergadering en treden periodiek af. Op dit moment bestaat het team uit de volgende leden: Lauris van Eekeren (voorzitter), Annelies Smeenk (secretaris) en Petro de Wilde (penningmeester).

Financiën

De gemeente ontvangt haar financiële middelen uit met name de financiële bijdragen van de gemeenteleden.  Omdat we een gebouw huren en geen betaalde voorgangers kennen zijn de uitgaven relatief beperkt. Desondanks zijn financiële bijdragen welkom en nodig om de kosten te kunnen dragen die er zijn. Het rekeningnummer van de gemeente is:  NL 17 SNSB 090.99.53.651 (SNS-bank).

De Volle Evangelie Gemeente Kampen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN-nummer is 805796885. Daarom zijn giften, mits opgegeven volgens de voorschriften van de belastingdienst, aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Eenmaal per jaar wordt een financieel verslag uitgebracht en door de gemeentevergadering vastgesteld. Het financiële verslag 2018 op hoofdlijnen is hier in te zien: Financieel jaarverslag 2018 Volle Evangelie Gemeente Kampen

 

Meer weten

Diensten: elke zondag om 10.00 uur
Locatie: Marinus Postlaan, Kampen
Meer info: info@vegk.nl

Volle Evangelie Gemeente Kampen